نمایه نظرسنجی 1

نمایه نظرسنجی از مخاطبین 1

چگونه می توان محاصره مردم غزه را شکست !

 

١.عملیات استشهادی ٨/۵٧ %
٢.کمک مالی و فکری ۵/١٠ %
٣.فشار تبلیغاتی در دنیای مجازی ۵/١٠ %
۴.شکایت به سازمان ملل ٢/۵ %
۵.حمایت کنفرانس کشورهای اسلامی ٢/۵ %
۶.کمک سران کشورهای عربی ٢/۵ %
٧.این مسئله ربطی به ما ندارد ٢/۵ %


تاریخ نظر سنجی : ١٠/١٠/١٣٨٧

 

/ 0 نظر / 6 بازدید