نمایه سنجی 2

ارزیابی عملکرد فرهنگی دولت نهم !

١.خیلی عالی                    ٧/١١%

٢.عالی                            ٧/١١%

٣.خیلی خوب                             ۶/١٧%

۴.خوب                                              ۵/٣٣%

۵.متوسط                                          ۵/٣٣%

۶.بد                       ٠%

٧.خیلی بد                     ٧/١١%

 

تاریخ نظر سنجی : ٣٠/٠۶/١٣٨٧

/ 0 نظر / 8 بازدید