دستکش مخملین !

چرایی و علت این همه توطئه ، تنش و پرورش و به کارگیری هزاران جاسوس و ارائه دکترین های متعدد در کاخ سیاه و سفید بر روی میزکاری و برنامه ای ثابت در سازمان سیا در ارتباط با ایران در نکته ای قابل تامل و استرازیک امام راحل یعنی نفی پذیرش رابطه گرگ و میش و شعار عملیاتی ما می توانیم در کنار رسیدن به استقلال علمی و اقتصادی نهاده شده است ... 

سیاستگذاری سران و هئیت حاکمه آمریکا که از سوی مافیایی صهیونیسم هدایت و حمایت می شود در طول این ٣٠ سال از مکانیزم های مختلف جهت بازیافت و برون رفت از فضای بی اعتمادی و رسیدن به سالهای سلطه آمریکا و سران بهایی در دوره پهلوی از هزاران نقشه و طرح نرم و سخت استفاده نموده اند تا بتواند جای پایی دوباره در این منطقه استرازیکی و ژئوپلوتیکی جهان یعنی خاورمیانه باز کنند...

به واسطه این نگرش استکباری و استثماری که در ادامه تسهیل طرح گسترش اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات بود ، انقلاب دینی ایران مانعی جدی بر مسیر روان فتوحات رزیم صهیونیستی در کشورهای عربی اسلامی بود که در اثر بیداری جهان اسلام با زعامت و رهبری معمار انقلاب حضرت امام خمینی بی اثر گشته بود...

امروز تاریخ پرفراز و نشیب ملت ایران ،‌ بر تن رنجور و ستم دیده خود علاوه بر زخم های استبداد صغیر و کبیر در تاریخ معاصر خود شاهد بدفهمی ها و کج سلیقگی سردمداران غرب و شرق از روحیه و خاستگاه دینی ملت ایران دست به یکسری اقدامات زدند که بعنوان محل شاهد به نمونه های از آن اشاره میگردد :

١) کودتایی ٢٨ مرداد ١٣٣۴که اولین تجربه سازمان سیا در ایران با عنوان عملیات آزاکس بود ...

 ٢) پیشنهاد  طرح کاپیتولاسیون در اسفند ١٣۴٠ به دولت امیراسد...علم  و تصویب آن در ٢١/٧/١٣۴٣ توسط حسنعلی منصور بود...

٣) حمایت علتی از شاه به واسطه اطلاعاتی و مالی با اعزام و استقرار مستشاران دائمی سیا و سنای آمریکا در ابران ...

۴) بلوکه کردن اموال و ذخابر ارزی ابران و عدم استراد شاه فراری

۵) عملیات طیس در ۵/٢/١٣۵٨برای آزادی ۵٠ جاسوس آمریکایی

۶) کودتای نظامی نقاب در ١٨/ ۴/١٣۵٩ توسط افسران شاه و باحمایت سازمان سیا

٧) آتش افروزی جنگ ایران و عراق با حمایت علنی آمریکا ٣١/۶/۵٨

٨ ) حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و حمله به شناورهای نفتی ایرانی در جهت تکمیل حلفه محاصره اقتصادی و نظامی ایران .

٩) کشتار حجاج ایرنی در روز ٩/۵/١٣۶۶توسط مزدوران آمریکا در لباس نیروهای امنیتی و گارد سعودی

١٠) حمله به ایرباس مسافربری شماره۶۵۵در ۴/۴/١٣۶٧وشهادت ٢٩٨نفر زن و کودک بی دفاع در آسمان خلیج فارس

١١) تحریم اقتصادی ایران و تمدید به مدت سه دهه متوالی

١٢) راه اندازی و حمایت از شبکه های ماهوارهای و رادیویی در راستای تخریب باورها و اعتقادات دینی

١٣) حمایت و پیگیری اقدامات آشوبگران در ١٨/۴/ ٧٨ و اعتراف به دخالت آشکار در امور ایران  

١۴) لشگر کشی به منطقه خاورمیانه و افغانستان و عراق به بهانه ١١ اسپتامبر ٢٠٠١و تنگ کردن حلقه محاصره ایران ..

١۵) اقدام در جهت جلب حمایت جهانی برای فشار به ایران برای تعلیق انرزی هسته ای

١۶ ) نامیدن ایران بعنوان محور شرارت و تروریسم توسط بوش در ٢٠٠٢ 

١٧) و در آخرین اقدام با کودتای ناگام رنگین در ایران بر خباثت های بیش از سه دهه خود صحه گذاشتند...

پس به حقیقت می توان بر سخنان حکیمانه امام و رهبری تکیه نمود که :

رابطه با آمریکا با نتیجه مطلوب آنها همان رابطه گرگ و میش است که ما نمی خواهیم ...

/ 1 نظر / 10 بازدید
عباس

سلام خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ما ست