سوالات کلیدی در چرایی انتخاب احمدی نژاد


1) معیار انتخاب جنابعالی ، با توجه به عملکرد هشت ساله ایدلوژیکی خاتمی در گفتگوی تمدن ها و جامعه مدنی که کلیشه ای منطبق از ترجمان فلسفه غرب بود و حمایت ایشان از موسوی، چه بوده است . آیا ایدلوژی خاتمی در راستای اغنای معیشت مردم و کمتر کردن فا صله طبقاتی چقدر موثر بوذه است ؟


٢) بیکاری و مشکلات اقتصادی ماه عسل 16 سال عملکرد دولتهای سازندگی و اصلاحات بوده است ، یا 4 سال خدمت دولت مردمی با سنگ اندازی مافیای اقتصادی در کشور !!!!


٣) آیا عملکرد هشت ساله خاتمی و ادامه آن در برنامه های اقتصادی متکی بر نفت و دولت کوپنی موسوی الگوی جهانی بود.!!!!

 

 


4) آیا علت رفتن و سقوط حکومت شاه فاصله طبقاتی بین اشرافگری و زندگی حلبی آبادی بوده است یا تلاش برای خدمت به مردم .


5) آبا عدم اقبال عمومی مردم و 5 شکست متوالی انتخاباتی برای جریان منفک از مردم و به اصطلاح اصلاحات دوم خردادی سرافکندگی  نسل خیالی است یا بلوغ سیاسی و تشخیص و حق انتخاب اجتماعی مردم است .


6) آیا منظور و هدف شکل گیری انقلاب فقط در  گردش قدرت بین زیاده خواهان احزاب کارگزارانی و مشارکتی  بوده است !!!! و سایرین خارج از دایره قدرت سهمی از هدف انقلاب ندارد.


7) گرفتاری امنیتی و خفتان سایه ای بر خارج از دایره قدرت و غیر آقازاده ها در ٢۴ سال که در زمان دولت موسوی متولد ودر دولت های سازندگی و اصلاحات رشد و نمود پیدا کرد ، یا در 4 سال دولت مردمی احمدی نژاد .


8) واقعا گناه ما چیست که نمیخواهیم سر سپرده بریتانیا کبیر انگلیس و ژاندارمر منطقه ای آمریکا باشیم ! و یگوییم بدون آنها نیز ما میتوانیم !!


9) آیا آرزوی محو رژیم اسزائیل از صحته روزگار برای مدعیان خط امام !! سنگین و غیر قابل تصور است ، که از طرح سوال هولوکاست و جایگاه ملت فلسطین توسط آقای احمدی نژاد ترسان و هراسان هستند...!!!؟؟


10 ) آیا حضور ما در حیاط خلوتی آمریکا در آمریکای لاتین و صف آرایی ما در برابرتحقق نقشه راه توسط رژیم غاضب اسزائیل در خاورمیانه شاهراه اقتصادی جهان با تئوری حکبمانه امام با عنوان صدور  انقلاب به دنیا منافات دارد ...

امید با پاسخگویی بدون تعصب و لجبازی های اخیر طرافداران شکست خورده میدان بازی انتخاب مردم ، فرصت تلاش مجدد به دولت قانونی و مردمی آقای دکتراحمدی نزاد در راستای خدمت به مردم  و رفع موانع فقر و بیکاری ، تامین معاش آبرومندی ایجاد شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید