سرمایه گذاری درعدالت

* تعریف عدالت
عدالت بستر تحرک و پویایی انسان برای رسیدن به هدفی مشخص بدون مزاحمتهای قابل درک درمسیر رقابت با سایر جویندگان همان هدف در زمانی معین .


* آیا می توان در موضوعات علوم انسانی اصلا سرمایه گذاری کرد؟

بله می توان در تمامی موضوعات به فرا خور زیرساخت های حاکم بر فرهنگ جوامع انسانی و اعتقادی آن سرمایه گذاری جهت دار و موثر کرد.


*ضرورت سرمایه گذاری در عدالت
بنظر نگارنده این سطور اگر بخواهیم چامعه فاضله ای که آمال و آرزویی هر انسان آگاهی میباشد. داشته باشیم باید درمفهوم عدالت فکر کنیم و دنبال راهکارهای رشد و رفع موانع آن سرمایه گذاری کنیم زیرا که اگر عدالت مبنایی تصمیم گیریهای خرد درنزد عامه مردم و کلان درنظر حاکمان تصمیم سازباشد.آن وقت که دیگر دغدغه بنام تبعیض برای عموم مردم و اضطراب تصمیم کیری و عدم قدرت و جرات اجراء برای مدیران درسطوح مختلف جامعه درتمامی عرصه های قابل تصورنخواهد بود.
که این همان امنیت اجتماعی برای آحاد مردم و اعتماد متقابل بین ملت ومسئولین خواهد بود.که نتایج آن در لایه های فکری توده ها رسوخ میکند و دیگر فکرجدایی و فاصله طبقاتی مفهومی قابل عرضه نخواهد بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید