سرگذشت انبیـــا

آنچه در دستور کار انبیــاست
جنگ با مکر و فریب اغنیاست


چیست در انجیل و تورات و زبور
آیه های نــــــور و تسلیم و حضور


جمله ادیان ز یک دین بیش نیست
جــــز الوهیت رهی در پیش نیست


خانقــــــاه و مسجـــــد و دیر و کنشت
هرکه را دیدم به دل بت می سرشت


لیک در بتخانه دیدم بی عدد
هر صنم سرگرم ذکر یا صمد


یا صمد یعنی که ما را بشکنید
پیکــــــر ما را در آتش افکنید


گر سبک گردیم در اتش چو دود
می توان تا مبدا خود پرگشـــــود

/ 0 نظر / 7 بازدید