دیدگاههای شخصی امیرتقی زاده

برای آفرینش یک نهال عدالت دل هزاران طلحه و زبیر را باید شکست و اینک این ما هستیم و تلاش سایبریمان در آفرینش نهال عدالت .../ پروانه‌ها، نور را به حکم میثاق می شناسند و از آغاز با قصد سوختن پر در مطاف می‌گشایند.(شهید آقا سید مرتضی آوینی )

شهریور 96
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
10 پست
آذر 88
99 پست
محرم
1 پست
شهادت
3 پست
انتخابات
6 پست
اسرائیل
17 پست
حاج_همت
3 پست
عکس_شهدا
6 پست
مردم_غزه
6 پست
یا_زهرا
12 پست
هاشمی
12 پست
رمضان
6 پست
حسین_(ع)
16 پست
شب_قدر
3 پست
امین
7 پست
هلال
1 پست
حقوق_بشر
2 پست
این_عمار
2 پست
جیش_محمد
1 پست
روز_قدس
1 پست
دهنمکی
1 پست
هولوکاست
1 پست
مسجد
3 پست
خاتمی
1 پست
فلسطین
1 پست
حزب_الله
1 پست
عدالت
1 پست